نت کار
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
2000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,500,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 10,413,860 ریال
2000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 4000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,000,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 5,479,430 ریال
1500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
1400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,000,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 7,688,860 ریال
1400 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2800 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,500,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,844,430 ریال
1000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,318,430 ریال
400 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 800 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه توربو
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,664,430 ریال
200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
510 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,934,430 ریال
510 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1020 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
410 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,953,430 ریال
410 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 820 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله توربو
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,200,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,456,860 ریال
150 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله توربو
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,020,860 ریال
100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
840 + 2760 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 11,880,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 13,008,060 ریال
3600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
840 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 9,476,460 ریال
840 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
420 + 1380 گیگ بسته افرایشی بین الملل
مبلغ : 6,270,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 6,863,730 ریال
1800 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,999,830 ریال
420 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه
210 + 690 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 3,300,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 3,611,715 ریال
900 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 2,630,715 ریال
210 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه
70 + 230 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,100,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 1,203,905 ریال
300 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه
70 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 876,905 ریال
70 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
504 + 1896 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 8,316,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 9,123,300 ریال
2400 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
504 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 5,944,860 ریال
504 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
252 + 948 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 4,389,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,813,440 ریال
1200 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
252 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,135,930 ریال
252 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه
126 + 474 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,310,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 2,532,615 ریال
600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه
126 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,649,715 ریال
126 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه
42 + 158 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 770,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 844,205 ریال
200 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه
42 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 549,905 ریال
42 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله
420 + 540 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 6,264,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 6,886,620 ریال
960 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,767,660 ریال
420 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه
210 + 270 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 3,306,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,632,970 ریال
480 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,514,630 ریال
210 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه
105 + 135 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,740,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,911,315 ریال
240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه
105 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,322,715 ریال
105 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه
35 + 45 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 580,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 637,105 ریال
80 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه
35 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 440,905 ریال
35 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله
276 + 324 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 5,616,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 6,180,300 ریال
600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله
276 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,780,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,179,060 ریال
276 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه
138 + 162 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,964,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,260,190 ریال
300 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه
138 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,995,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,203,980 ریال
138 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه
69 + 81 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,560,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,715,115 ریال
150 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه
69 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,159,215 ریال
69 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه
23 + 27 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 520,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 571,705 ریال
50 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه
23 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 386,405 ریال
23 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله
240 + 240 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 4,212,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,649,940 ریال
480 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 3,001,860 ریال
240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه
120 + 120 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,223,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,582,680 ریال
120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه
60 + 60 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,170,000 ریال
هزینه پیامک : 135,000 ریال
قابل پرداخت : 1,422,450 ریال
120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 832,215 ریال
60 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - یکساله
120 + 156 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,970,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 3,296,160 ریال
276 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - یکساله
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,160,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,413,260 ریال
120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - شش ماهه
60 + 78 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,567,500 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,738,005 ریال
138 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - شش ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,140,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,272,030 ریال
60 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - سه ماهه
30 + 39 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 825,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 913,965 ریال
69 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - سه ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 668,715 ریال
30 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی