نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت صبانت میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر صبانت برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه صبانت قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL صبانت

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,500,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 6,053,860 ریال
1000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
700 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,150,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 3,492,360 ریال
700 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,980,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,187,630 ریال
600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,380,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,533,630 ریال
300 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,990,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 5,497,960 ریال
420 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
220 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,990,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,288,530 ریال
220 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 440 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,990,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,407,960 ریال
420 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
220 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,990,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,198,530 ریال
220 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 440 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله توربو
72 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 1,693,860 ریال
72 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 144 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
3600 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 17,064,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 18,658,620 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
2400 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 14,580,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 15,951,060 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
1800 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 12,420,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 13,596,660 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
600 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 9,476,460 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
1800 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 9,006,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 9,845,970 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
1200 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 7,695,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 8,416,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
900 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 6,555,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 7,174,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
300 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,999,830 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
2400 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 12,420,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 13,596,660 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
1800 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 9,979,200 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 10,936,188 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
1200 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 9,476,460 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
300 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 5,944,860 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
1200 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 6,555,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 7,174,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
900 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 5,266,800 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 5,770,242 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
600 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 2,700 ریال
قابل پرداخت : 4,973,343 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
150 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,135,930 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله
960 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 8,887,860 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله
192 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,767,660 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 16 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه
480 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,689,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه
96 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,514,630 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 16 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله
540 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 6,480,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 7,122,060 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله
168 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 3,780,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,179,060 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 14 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه
270 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 3,420,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,757,230 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه
84 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 1,995,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,203,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 14 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله
420 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 5,944,860 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله
120 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 3,001,860 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه
210 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,135,930 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه
60 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,582,680 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - یکساله
240 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 4,050,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,473,360 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - یکساله
96 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 2,160,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,413,260 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - شش ماهه
120 گیگ (پایه + بسته افزایشی) بین الملل
مبلغ : 2,137,500 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,359,305 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - شش ماهه
48 گیگ پایه (برنز کم حجم) بین الملل
مبلغ : 1,140,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,272,030 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم ، هزینه رانژه و نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.
مودم ندارم ، هزینه رانژه و انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.

انتخاب مودم

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت