نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت صبانت میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر صبانت برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه صبانت قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL صبانت

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
2000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,500,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 10,413,860 ریال
2000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 4000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,000,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 5,479,430 ریال
1500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
1400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,000,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 7,688,860 ریال
1400 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2800 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,500,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,844,430 ریال
1000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,318,430 ریال
400 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 800 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه توربو
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,664,430 ریال
200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
510 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,934,430 ریال
510 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1020 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
410 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,953,430 ریال
410 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 820 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله توربو
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,200,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,456,860 ریال
150 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله توربو
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,020,860 ریال
100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
840 + 2760 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 11,880,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 13,008,060 ریال
3600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
840 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 9,476,460 ریال
840 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
420 + 1380 گیگ بسته افرایشی بین الملل
مبلغ : 6,270,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 6,863,730 ریال
1800 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,999,830 ریال
420 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه
210 + 690 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 3,300,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 3,611,715 ریال
900 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 2,630,715 ریال
210 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه
70 + 230 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,100,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 1,203,905 ریال
300 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه
70 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 876,905 ریال
70 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
504 + 1896 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 8,316,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 9,123,300 ریال
2400 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
504 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 5,944,860 ریال
504 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
252 + 948 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 4,389,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 4,813,440 ریال
1200 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
252 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,135,930 ریال
252 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه
126 + 474 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,310,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 2,532,615 ریال
600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه
126 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,649,715 ریال
126 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه
42 + 158 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 770,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 844,205 ریال
200 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه
42 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 549,905 ریال
42 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله
420 + 540 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 6,264,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 6,886,620 ریال
960 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,767,660 ریال
420 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه
210 + 270 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 3,306,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,632,970 ریال
480 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,514,630 ریال
210 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه
105 + 135 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,740,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,911,315 ریال
240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه
105 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,322,715 ریال
105 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه
35 + 45 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 580,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 637,105 ریال
80 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه
35 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 440,905 ریال
35 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله
276 + 324 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 5,616,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 6,180,300 ریال
600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله
276 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,780,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,179,060 ریال
276 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه
138 + 162 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,964,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 3,260,190 ریال
300 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه
138 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,995,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,203,980 ریال
138 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه
69 + 81 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,560,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,715,115 ریال
150 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه
69 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 1,159,215 ریال
69 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه
23 + 27 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 520,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 571,705 ریال
50 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه
23 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
هزینه پیامک : 4,500 ریال
قابل پرداخت : 386,405 ریال
23 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله
240 + 240 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 4,212,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 4,649,940 ریال
480 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 3,001,860 ریال
240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه
120 + 120 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,223,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,582,680 ریال
120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه
60 + 60 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,170,000 ریال
هزینه پیامک : 135,000 ریال
قابل پرداخت : 1,422,450 ریال
120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 832,215 ریال
60 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - یکساله
120 + 156 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 2,970,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 3,296,160 ریال
276 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - یکساله
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,160,000 ریال
هزینه پیامک : 54,000 ریال
قابل پرداخت : 2,413,260 ریال
120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - شش ماهه
60 + 78 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 1,567,500 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,738,005 ریال
138 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - شش ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,140,000 ریال
هزینه پیامک : 27,000 ریال
قابل پرداخت : 1,272,030 ریال
60 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - سه ماهه
30 + 39 گیگ بسته افزایشی بین الملل
مبلغ : 825,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 913,965 ریال
69 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

1Mb - سه ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
هزینه پیامک : 13,500 ریال
قابل پرداخت : 668,715 ریال
30 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم ، هزینه رانژه و نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.
مودم ندارم ، هزینه رانژه و انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.

انتخاب مودم

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت